Unsur-Unsur Jarimah Qadzaf

Unsur-Unsur Jarimah Qadzaf

Unsur-Unsur Jarimah Qadzaf a)Adanya tuduhan atau menghilangkan nasab Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina atau tuduhan yang menghilangkan nasabnya, dan ia (pelaku/penuduh) tidak mampu membuktikan apa yang dituduhnya. Tuduhan zina kadang-kadang menghilangkan nasab korban… Continue Reading

Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Bentuk-Bentuk Badan Usaha Jenis- jenis badan Usaha dapat digolongkan menjadi 3 yaitu Koperasi, BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ), dan BUMS ( Badan Usaha Milik Swasta ).                              1 . KOPERASI Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang  yang berlandaskan… Continue Reading

Brand image

Brand image

Brand image 1. Anggapan tentang merek yang direfleksikan konsumen yang berpegang pada ingatan konsumen. 2. Cara orang berpikir tentang sebuah merek secara abstrak dalam pemikiran mereka, sekalipun pada saat mereka memikirkannya, mereka tidak berhadapan langsung dengan produk Membangun brand image… Continue Reading

LANDASAN TEORI

LANDASAN TEORI

LANDASAN TEORI     2.1.   Database dan Keamanan Database a.         Database (Basis Data) Basis  data  terdiri  dari  dua kata,  yaitu  basis  dan data. Basis  dapat  diartikan  sebagai tempat  penyimpanan  sedangkan  data  adalah  representasi  fakta  dunia  nyata  yang mewakili suatu obyek yang direkam… Continue Reading

Catatan Proposisi

Catatan Proposisi

Catatan Proposisi Proposi adalah ekspresi verbal dari putusan yang berisi pengakuan atau pengingkaran sesuatu (predikat) terhadap sesuatu yang lain (subyek) yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi dibagi menjadi 4 bagian : Proposisi Berdasarkan Bentuk Proposisi Berdasarkan Sifat Proposisi Berdasarkan… Continue Reading

PENDAFTARAN CIPTAAN

MASA BERLAKU HAK CIPTA

PENDAFTARAN CIPTAAN (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum… Continue Reading